We use cookies. Find out about cookies here. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies.
Close


Select which account you would like to create.
Forgot your password?
Sign in
Job Seeker Registration
Job Seeker Registration
Employer Registration
Sign in
Job Seeker Registration
Sign in
Employer Registration
the #1 jobs board for UK digital and tech jobs
Featured Jobs
Featured Employers
Advertising Operations Executive vacancy at 1XL umbraco web developer at guide dogs

Senior Web Developer/Uwch Datblygwr y We - Local News and Travel/Newyd

Vacancy has expired

Job Reference:
174419289
Job Title:
Senior Web Developer/Uwch Datblygwr y We - Local News and Travel/Newyd
11/01/2017
Company Name:
BBC
Salary Band:
Highly Competitive
Job Level:
Manager / Mid-Level
Job Type:
FULL_TIME
Location / Region:
WALES
Cardiff
Closing Date:
26/01/2017

Job Introduction
BBC's Design and Engineering ambition is to create the world's most compelling digital media online experiences. We aim to propel the BBC toward an online, on-demand world by finding new ways of reaching audiences wherever they are.

The BBC News, Weather & Travel websites are used by millions of people daily and as a team we are designing and building the next generation of each of these products using modern technologies and techniques to deliver quality and value to the BBC audience.

As a developer you will be part of an agile, multidisciplinary team designing and developing new products and features as well as iteratively improving existing ones. We work closely with our Product Owner, Business analyst and UX colleagues to achieve this.Uchelgais Dylunio a Pheirianneg y BBC yw creu'r profiadau ar-lein mwyaf difyr yn y byd ar gyfryngau digidol. Ein nod yw gyrru'r BBC tuag at fyd ar-lein ac ar-alw drwy ddod o hyd i ffyrdd newydd o gyrraedd cynulleidfaoedd lle bynnag y maen nhw.

Mae gwefannau Newyddion, Tywydd a Theithio'r BBC yn cael eu defnyddio gan filiynau o bobl bob dydd ac fel tîm rydyn ni'n dylunio ac yn creu'r genhedlaeth nesaf o bob un o'r cynhyrchion hyn gan ddefnyddio technolegau a thechnegau modern i ddarparu ansawdd a gwerth i gynulleidfa'r BBC.

Fel datblygwr byddwch yn rhan o dîm amlddisgyblaethol a hyblyg sy'n dylunio ac yn datblygu cynhyrchion a nodweddion newydd, yn ogystal â gwella'r rhai presennol. Rydyn ni'n gweithio'n agos gyda'n cydweithwyr Perchennog Cynnyrch, Dadansoddwr Busnes ac UX i gyflawni hyn

Role Responsibility
We are looking for talented and influential developers to join our team and create amazing products as well as influence one of the World's largest sites.

You'll work across the whole stack and a typical day may see you picking up some JavaScript (e.g. Node/React), implementing a front-end feature in HTML & SASS, or deploying to the cloud on AWS via out CI/CD tools. The tools we use include Javascript (ES6 via Babel), React, Node, AWS (EC2, S3, DynamoDB amongst others), Docker, PhantomJS and more.

Rydym yn chwilio am ddatblygwyr dawnus a dylanwadol i ymuno â'n tîm a chreu cynnyrch anhygoel yn ogystal â dylanwadu ar un o wefannau mwyaf y byd.

Byddwch yn gweithio ar draws y stac cyfan ac, ar ddiwrnod arferol, byddwch yn codi rhywfaint o JavaScript (e.e. Node/React), yn gweithredu nodwedd pen-blaen yn HTML a SASS, neu'n trosglwyddo i'r cwmwl ar AWS drwy gyfrwng adnoddau CI/CD. Mae'r adnoddau rydyn ni'n eu defnyddio'n cynnwys Javascript (ES6 drwy gyfrwng Babel), React, Node, AWS (EC2, S3, DynamoDB ymhlith eraill), Docker, PhantomJS a mwy.

The Ideal Candidate
We are looking for someone who matches the following, however if you don't currently match the spec completely then don't let it dissuade you from applying. We're looking for intelligent people who are quick to learn and adapt.
Strong development skills in a modern language (We mainly use Javascript, but any good experience is valid). Experience with HTML, CSS/SCSS and FE Javascript libraries. Learn new technologies and be able to apply these to projects as applicable. A solid understanding of web standards, accessibility, and progressive enhancement. A team player who helps others to grow and improve. Excellent verbal and written communication skills. Experience in Version control systems (We use Git).


Experience of the following is not essential but will certainly help:
Proficient with Javascript across whole stack. Experience with TDD/BDD and an understanding of the importance of testing. Knowledge of strategies to improve performance (Caching, language best practices). Experience of working in a Continuous Delivery & Continuous Integration environment. Experience with AWS or equivalent cloud technologies


Rydyn ni'n chwilio am rywun sy'n cyfateb i'r canlynol, fodd bynnag, os nad ydych chi'n cyfateb i'r manylion yn llwyr, peidiwch â gadael i hynny eich atal chi rhag ymgeisio. Rydyn ni'n chwilio am bobl ddeallus sy'n dysgu ac yn addasu'n gyflym.
Sgiliau datblygu cadarn mewn iaith fodern (rydyn ni'n defnyddio Javascript yn bennaf, ond mae unrhyw brofiad da'n ddilys). Profiad o lyfrgelloedd FE Javascript, HTML a CSS/SCSS. Dysgu technolegau newydd a gallu defnyddio'r rhain ar brosiectau fel y bo angen. Dealltwriaeth gadarn o safonau gwefannau, hygyrchedd a datblygiadau cynyddol. Aelod da iawn o dîm sy'n helpu eraill i dyfu a gwella. Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig. Profiad o systemau rheoli Version (rydyn ni'n defnyddio Git).


Nid yw profiad o'r canlynol yn hanfodol ond bydd o help yn sicr:
Medrus gyda Javascript ar draws y stac cyfan. Profiad o TDD/BDD a dealltwriaeth o bwysigrwydd profi. Gwybodaeth am strategaethau i wella perfformiad (storio, arferion gorau ym maes iaith). Profiad o weithio mewn amgylchedd Darparu Parhaus ac Integreiddio Parhaus. Profiad gydag AWS neu dechnolegau cwmwl cyfatebol.

Package Description
G8

Permanent

Cardiff/Caerdydd

About the Company
We don't focus simply on what we do - we also care how we do it. Our values and the way we behave are important to us. Please make sure you've read about our values and behaviours in the document attached below. You'll be asked questions relating to them as part of your application for this role.The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups. We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.Mae ein sylw ar fwy na'r hyn a wnawn - mae'r modd o wneud pethau'n bwysig inni hefyd. Mae ein gwerthoedd a'n hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn sir eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Gofynnir cwestiynau i chi yn ymwneud â nhw fel rhan o'ch cais am y swydd hon.

Mae'r BBC yn ymrwymedig i feithrin gweithlu amrywiol yn ddiwylliannol ac felly mae'n annog yn gryf geisiadau gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion heb ystyried eu cefndir

Salary: . Date posted: 11/01/2017
People who viewed this job also viewed:
 • Digital Product Manager
  London
  Be the product owner for our public digital services
 • Software Engineer (Java/Kotlin)
  Leeds
  Looking for a top quality, enthusiastic engineer from a relevant background to work in our...
 • Tech Academy Resourcer
  Leeds
  Exciting role which will provide the right candidate with a broad range of skills &...

Popular Job Areas: Digital Marketing Jobs | Graphic Design Jobs | SEO Jobs | Content Jobs | Digital Advertising Jobs | Social Media Jobs | Media Jobs | Account Management Jobs | Project Management Jobs | Digital Consulting Jobs | Analytics and CRM Jobs | Sales Jobs | eCommerce Jobs | User Interface Jobs | User Experience Jobs | Mobile Applications Jobs | Games Development Jobs | Web Development Jobs

Popular Cities: Jobs in London | Jobs in Birmingham | Jobs in Leeds | Jobs in Manchester | Jobs in Nottingham | Jobs in Sheffield | Jobs in Basingstoke | Jobs in Brighton | Jobs in Edinburgh | Jobs in Glasgow | Jobs in Oxford | Jobs in Reading

Copyright © Bubble Jobs Ltd, 2011 - 2017, All Rights Reserved | Powered by JobMount Job Board Software